Homo Novus 2005 logo

HN 2005.eps [573k] [9,3 X 15,5 cm]
HN 2005.ai [151k] [9,3 X 15,5 cm]

LJTI logo

LJTI logo.eps [246k] [4,9 X 5,82 cm]
LJTI logo.ai [258k] [4,9 X 5,82 cm]

Preses relîzes
16.08
Pçc nepilna mçneða, 15.septembrî ar apvienîbas Rimini Protokoll (Vâcija / Ðveice) atklâto lekciju par jauno Eiropas teâtri sâksies sestais Starptautiskais Jaunâ teâtra festivâls Homo Novus.
06.09.
Homo Novus 2005 piedâvâ plaðu mûsdienu teâtra, dejas un cirka programmu 

 

Akreditâcija
Aicinâm masu mediju pârstâvjus akreditçties Starptautiskajam Jaunâ teâtra festivâlam Homo Novus 2005 no 1.-10.septembrim.
Katrs medijs var izvirzît akreditâcijai ne vairâk kâ divus þurnâlistus.
Sûtiet akreditâcijas pieteikumuuz e-pastu gundega@theatre.lv un mçs Jums nosûtîsim akreditâcijas anketu un ieejas karðu rezervâcijas formu.

Izrâþu apraksti:
AN (klusums)
Atvçrtais loks
Autobuss
Fleshdance
Igauòu vakars
Improvizâcijas izrâde
Ledus. Kolektîva grâmatas lasîðana ar iztçles palîdzîbu
Noslçpums
Prove I
Prove II
Rîgas izrâde
Solo Me
Svçtceïnieks
The Shrine Synchro System

Informâcija:
Programmas direktore Gundega Laiviòa
Tel.: 7212631, 6516665
e-pasts: gundega@theatre.lv