Drukât

Starptautiskais Jaunâ teâtra festivâls Homo Novus
RÎgâ, 2005.gada 15.-25.septembrÎ
Organizç Latvijas Jaunâ teâtra institĂťts 

Kalendârs, informâcija, bildes, video un audio paraugi - www.theatre.lv/hn
HOMO NOVUS 2005 piedâvâs plaðu mÝsdienu teâtra, dejas un cirka programmu

Starptautiskais Jaunâ teâtra festivâls Homo Novus sâksies 15.septembrÎ plkst. 15.00 RIXC Mediju telpâ ar vâcu/ðveicieðu apvienÎbas Rimini Protokoll atklâto lekciju. Lekcija ir atvçrta plaðai publikai un bÝs Îpaði vçrtÎga tiem, kurus interesç svaigâkâs mâkslas prakses Eiropâ, teâtra telpas apmçri, robeÞas un iespçjas. InteraktÎvâs lekcijas laikâ Rimini Protokoll mâkslinieki iepazÎstinâs ar saviem lÎdzðinçjiem projektiem un nâkotnes iecerçm.

Homo Novusoficiâlâ atklâðana notiks 17.septembrî uz AB dambja un platformas „Betanovuss”. Uz atklâðanu, kuras scenârija vienojoðie simboli bûs vçjð un uguns, aicinâti visi Homo Novus skatîtâji.

Nozîmîgâkie notikumi Homo Novus 2005 programmâ ir franèu cirka mâkslinieka Þoana Legilerma un viòa ceïojoðâs cirka kompânijas Cirque ici izrâdes „Noslçpums”, kâ arî Rimini Protokoll speciâli Rîgai un festivâlam veidotâ izrâde – eksperiments „Cameriga”.

FrancĂťzis Þoans Legilerms ir leĂŹendu apvĂŽts cirka mâkslinieks - virves dejotâjs, objektu manipulators, metafiziĂ­is un filozofs, kas skolojies gan ielâs, gan smalkâkajâ Francijas cirka skolâ. Legilerma dibinâtais Cirque ici ir reizç eksperimentâla cirka trupa, mobila laboratorija un ambiciozs multidisciplinârs projekts.Tiedontroles. latora un ekvibFrancijas Kultcene  Izrâdç „Noslçpums”, kurâ piedalâs divi dĂŽdĂžeji, Legilerms un viòu skatuves partneri – sveces, pudeles, dçïi, grâmatas, zĂŽmuĂŻi, stieples, sieti, vçdekĂŻi, gaismas stars..., viòð panâk to, ka skatĂŽtâji, elpu aizturçjuĂ°i, piedalâs cirka radĂŽĂ°anas procesâ. Izrâdes „Noslçpums” notiks Cirque ici teltĂŽ uz AB dambja 20., 21., 23., 24. un 25. septembrĂŽ plkst.19.00.

Rimini Protokollmâkslinieki, gatavojot izrâdi „Cameriga”, pçtîs koru kultûru, sabiedriskâs telpas novçroðanas sistçmu, bijuðâs Rîgas domes çkas vçsturi un citus fenomenus. 24. un 25. septembrî plkst. 19.00, 20.00 un 21.00 lielajâ mâjâ Valdemâra ielâ 3 trijotne ar novçrotâju un novçroto palîdzîbu veiks nelielu eksperimentu un uzdos jautâjumus par atklâtîbu, privâtumu un to ierobeþoðanu.

Viena no intîmâkajâm un smalkâkajâm festivâla izrâdçm „Svçtceïnieks”, ko izpilda pazîstamais somu reþisors Kristians Smedss, balss mâkslinieks Juha Valekpâ un grafiíis Tero Nauha, trîs dienas - 22., 23. un 24.septembrî - tiks spçlçta Jaunajâ Rîgas teâtrî. Tas ir vienkârðs stâsts – leìenda par kâdu pareizticîgo svçtceïnieku un viòa ticîbas spçku. Nelielâ istabâ mçs sçþam ap galdu, klausâmies un vçrojam, kâ mazi dzijas kamoliòi, krîta gabaliòi un papîra strçmeles pasaka bûtisko.
Ðogad festivâls piedâvâ izmeklçtu programmu mûsdienu dejas cienîtâjiem. Rîgâ ar divâm izrâdçm „Fleshdance” un „Solo Me” atgrieþas 2004.gadâ Karostâ skatîtâju novçrtçtâ horvâtu apvienîba BADco. Viòu izrâdes mums atklâs ne tikai jaunu íermeòa valodu, bet arî jaunu spçles vietu – salona „Grîvas mçbeles” noliktavas Daugavgrîvas ielâ 31/3.
Pirmo reizi RĂŽgâ viesosies viena no mâkslinieciski ietekmĂŽgâkajâm un spilgtâkajâm Spânijas dejas kompânijâm Mal Pelo, kuras dibinâtâji ir horeogrâfi un dzĂŽvesbiedri Peps Ramiss un Marija Muòosa. Izrâdes „AN (klusums)” struktĂťra ir balstĂŽta Þana Kokto poçmâ, kas sarakstĂŽta Pirmâ pasaules kara laikâ. Izrâde turpina Mal Pelo vizuâli satriecoðâ stila tradĂŽcijas. KustĂŽba, video un teksts sakĂťst ar virtuozâ komponista un mĂťziĂ­a StĂŽva Noubla skaòu visumu, radot delikâtu un emocionâlu izrâdi. 
Netradicionâls un piesâtinâts solâs bût „Igauòu vakars” Homo Novus klubâ 19.septembrî plkst. 20.00, kur svaigâkâs vçsmas Igaunijas performanèu mâkslâ pârstâvçs vizuâlâs mâkslas kurators Anderss Harms ar izrâdi - lekciju „Esi piedzçries, esi ïoti, ïoti piedzçries” un Especially Sad Music Orchestra ar koncertizrâdi „Fakelorisms”. No Lietuvas ðogad uz festivâlu esam aicinâjuði jaunos lietuvieðu aktierus ar improvizâcijas izrâdi „Atvçrtais loks”.Reþisors Aids Giòotis devis jaunieðiem uzdevumu atcerçties un restaurçt atmiòâ spilgtâkâs bçrnîbas ainas. Izrâdç viòi tik labi pazîst viens otru un cits cita atmiòas, ka spçj brîvi improvizçt un saspçlçties. Viss ir ïoti vienkârði – ðajâ teâtrî aktieri neslçpjas aiz maskâm, kostîmiem vai tçliem, bet, aplî sçþot, stâsta paði par sevi

ÎpaĂ°i festivâlam Homo Novus tiek veidots eksperimentâls projekts „Prove”, kurâ piedalâs jaunie latvieĂ°u reĂžisori Andrejs Jarovojs, Dace Dumbrava, Varis Piòíis, Mârtiòð Eihe, Pçteris Íimelis un umka.lv. Apmeklçjot „Provi”, skatĂŽtâji dzirdçs Ă°o mâkslinieku un viòu domubiedru atbildi uz jautâjumu „Vai jums ir ideja?”. Ar izrâdi „Ledus. KolektĂŽvâ grâmatas lasĂŽĂ°ana ar iztçles palĂŽdzĂŽbu RĂŽgâ” festivâlâ piedalĂŽsies arĂŽ Alvis Hermanis un JRT. 16.septembrĂŽ 18.30 RakstniecĂŽbas, teâtra un mĂťzikas muzejâ iestudçjuma pirmizrâde. 
Visu festivâla nedçïu uz AB dambja darbosies neparasts kinoteâtris – ceïojoðo kinomâkslinieku, fotogrâfu un etnogrâfu apvienîbas Alternative Nomade (Marseïa) audiovizuâlâ instalâcija „Autobuss”. Tâs apmeklçjums atgâdina par cilvçka klejotâja dabu un ïauj skatîtâjiem piedalîties virtuâlâ ceïojumâ, kur piedzîvotâs sajûtas ir tuvas tâm, ko, strâdâjot Âfrikâ un Dienvidamerikâ, izjuta filmu veidotâji.

Grîvas mçbelçs tiks atvçrta Jaunâ cirka skola, kur 15 cirka amatieri strâdâs kopâ ar pasniedzçjiem – lieliskiem cirka mâksliniekiem no Somijas, Zviedrijas un Francijas. Noslçgumâ skolas dalîbnieki un pasniedzçji uzstâsies kopîgi veidotâ Jaunâ cirka improvizâcijas izrâdç (Grîvas mçbelçs, 23.septembrî plkst. 21.00).

Daudzveidîgâka un pârdomâtâka nekâ citkârt ir festivâla kluba programma. Festivâla klubs uz platformas Betanovuss bûs atvçrts katru dienu no 12.00. Sadarbîbâ ar TV ARTE klubâ uz lielâ ekrâna tiks demonstrçti izcilu Eiropas reþisoru un horeogrâfu (Tomass Ostermaijers, Saða Valca, Alçns Platçls u.c.) iestudçjumu ieraksti, notiks festivâla viesu un vietçjo mâkslinieku sarunas un mûzikas vakari. Turpat, galerijâ „Noass” katru dienu no 12.00 – 19.00 darbosies festivâla informâcijas centrs.

Festivâla noslçgumâ, kas notiks 24.septembrî plkst. 22.00 salona „Grîvas mçbeles” telpâs, uzstâsies The Shrine Synchro System - dîdþeju, mûziíu un mâkslinieku apvienîba no Londonas, kas dibinâta kâ veltîjums afrikâòu mûziíim Felam Kuti un afrobîta atdzimðanai. Tâs kodolu veido dîdþeju Ritas Rejas un Maksa Reinharda seti, kam Rîgâ pievienosies britu mûziíis Stefans Ovba, Atongo Zimba no Ganas un VJ Your Mum. Viòas veidotie mâkslas darbi pârvçrtîs skatuvi vienreizçjâ gaismas, krâsu, attçlu un tekstu vîzijâ.

Gundega Laiviòa
Programmas direktore
Starptautiskais Jaunâ teâtra festivâls Homo Novus
7212631, 6516665
gundega@theatre.lv

Atpakaď   Uz augđu