Drukât

Homo Novus 2005 logo

HN 2005.eps [573k] [9,3 X 15,5 cm]
HN 2005.ai [151k] [9,3 X 15,5 cm]

LJTI logo

LJTI logo.eps [246k] [4,9 X 5,82 cm]
LJTI logo.ai [258k] [4,9 X 5,82 cm]

Preses relĂŽzes
16.08
Pçc nepilna mçneða, 15.septembrÎ ar apvienÎbas Rimini Protokoll (Vâcija / Ðveice) atklâto lekciju par jauno Eiropas teâtri sâksies sestais Starptautiskais Jaunâ teâtra festivâls Homo Novus.
06.09.
Homo Novus 2005 piedâvâ plaĂ°u mĂťsdienu teâtra, dejas un cirka programmu 

 

Akreditâcija
Aicinâm masu mediju pârstâvjus akreditçties Starptautiskajam Jaunâ teâtra festivâlam Homo Novus 2005 no 1.-10.septembrim.
Katrs medijs var izvirzÎt akreditâcijai ne vairâk kâ divus Þurnâlistus.
SÝtiet akreditâcijas pieteikumuuz e-pastu gundega@theatre.lv un mçs Jums nosÝtÎsim akreditâcijas anketu un ieejas karðu rezervâcijas formu.

IzrâÞu apraksti:
AN (klusums)
Atvçrtais loks
Autobuss
Fleshdance
Igauòu vakars
Improvizâcijas izrâde
Ledus. KolektÎva grâmatas lasÎðana ar iztçles palÎdzÎbu
Noslçpums
Prove I
Prove II
RÎgas izrâde
Solo Me
Svçtceïnieks
The Shrine Synchro System

Informâcija:
Programmas direktore Gundega Laiviòa
Tel.: 7212631, 6516665
e-pasts: gundega@theatre.lv

Atpakaď   Uz augđu