Drukât

HOMO NOVUS KLUBS
Platforma Betanovuss, AB dambis
katru dienu no 16. lîdz 25. septembrim no plkst. 12:00

   hspace=0    

Festivâla klubu var salîdzinât ar virtuvi. Lai cik necila virtuve bûtu uz pârçjo istabu fona, radoðâkajâm un aizraujoðâkajâm sarunâm un nodarbçm cilvçki pulcçjas tieði tur. Homo Novus klubs uz peldoðâs platformas Betanovuss bûs vieta, kur pusdienot, dejot, iegût informâciju, apmainîties idejâm, iepazîties un sarunâs ar festivâla viesiem un skatîtâjiem „nosist laiku” starp izrâdçm. Katru festivâla dienu noslçgs mûziíi un dîdþeji no daþâdâm zemçm.

 

Brokastis ar TV ARTE
Piecas dienas festivâla klubâ tiks demonstrçta starptautiskâ festivâla Temps d’Images un TV kanâla ARTE piedâvâto filmu programma, kurâ iekĂŻautas 12 filmas par mĂ»sdienu dejas un teâtra vadoĂ°ajâm personĂ®bâm un procesiem.

 

KLUBA SARUNAS
Festivâla klubs bûs platforma sarunâm par kino, vizuâlo mâkslu, jauno cirku, kultûras telpu un teâtri. Sarunâs piedalîsies latvieðu mâkslinieki un festivâla viesi, un esiet aicinâti piedalîties arî jûs.

Atpakaď   Uz augđu