Drukât

Latvijas Jaunâ teâtra institÝta informâcija plaðsaziòas lÎdzekïiem

Starptautiskais Jaunâ teâtra festivâls Homo Novus
RÎgâ, 2005.gada 15.-25.septembrÎ
Organizç Latvijas Jaunâ teâtra institÝts 

Pçc nepilna mçneða, 15.septembrî ar apvienîbas Rimini Protokoll (Vâcija / Ðveice) atklâto lekciju par jauno Eiropas teâtri sâksies sestais Starptautiskais Jaunâ teâtra festivâls Homo Novus. Pirmais festivâls notika Daugavpilî 1995.gadâ, tâ dibinâtâji ir reþisors Pçteris Krilovs un toreizçjâ Daugavpils teâtra literârâs daïas vadîtâja Baiba Tjarve. Ðogad festivâla programmu kopâ ar LJTI komandu veido Zane Kreicberga un Gundega Laiviòa. Festivâla logotipa - vçjíera autore ir Linda Lûse, bet mâksliniece – Izolde Cçsniece.

Viens no Homo Novus 2005 galvenajiem uzdevumiemir padziïinâti iepazÎstinât ar mâksliniekiem, kas attÎsta jaunu, unikâlu koncepciju vai metodi, un reizç ietekmç, virza un izaicina mâkslas procesus Eiropâ. Kam teâtris, deja vai cirks ir ne tikai profesija, bet arÎ dzÎvesveids. Lai veicinâtu pieredzes un ideju apmaiòu, iesaistÎtu un iedvesmotu vietçjos mâksliniekus un skatÎtâjus, lÎdzâs izrâdçm tiks rÎkotas radoðâs laboratorijas, meistarklases, lekcijas, kluba sarunas un kinoseansi (sadarbÎbâ ar TV ARTE).

Festivâls notiks desmit dienas no 15. lîdz 25.septembrim. Par festivâla centrâlo vietu ir izvçlçts AB dambis – uz peldoðâs platformas Betanovuss darbosies Homo Novus informâcijas centrs un klubs, bet AB dambja zaïajâ zonâ atradîsies viestrupu Cirque ici un Alternative Nomade teltis. Tradicionâli festivâls Homo Novus atklâj jaunas spçles vietas. Ðogad tâs ir salona „Grîvas mçbeles” telpas Daugavgrîvas ielâ 31K-3, kur tiks rîkota lielâkâ daïa festivâla izrâþu.

Festivâlâ piedalîsies mâkslinieki no Francijas, Vâcijas, Somijas, Horvâtijas, Spânijas, Lielbritânijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas. Par centrâlo Homo Novus notikumu solâs kïût vâcu / ðveicieðu mâkslinieku apvienîbas Rimini Protokoll Rîgas projekts, kas ietver atklâto lekciju, radoðo laboratoriju 18 dalîbniekiem no 9 valstîm un speciâli festivâlam veidoto Rîgas izrâdi – mâkslinieku refleksiju par mûsu pilsçtu un tâs iedzîvotâjiem. To skatîtâji varçs redzçt 24. un 25. septembrî.

Otra nozîmîga Homo Novus 2005 tçma ir jaunais cirks, ko ar izrâdi „Noslçpums” pârstâvçs izcilais franèu mâkslinieks Þoans Legilerms un viòa ceïojoðâ cirka kompânija „Cirque ici”. Festivâla laikâ darbosies jaunâ cirka skola, kurâ ar 15 jaunieðiem strâdâs mâkslinieki no Somijas, Zviedrijas un Francijas. Skolas noslçgumâ dalîbnieki kopâ ar pasniedzçjiem veidos improvizçtu cirka izrâdi, kas tiks râdîta tikai vienu reizi – 23.septembrî.

Festivâla programmâ iekïauta arî Alvja Hermaòa un JRT jaunâkâ izrâde „Ledus. Kolektîva grâmatas lasîðana ar iztçles palîdzîbu Rîgâ”. Latvieðu jaunie mâkslinieki Pçteris Íimelis, Dace Dumbrava, Mârtiòð Eihe, Andrejs Jarovojs, umka.lv, Varis Piòíis un viòu domubiedri piedalîsies eksperimentâlajâ projektâ „Prove”, ko producç Latvijas Jaunâ teâtra institûts.

Festivâlâ laikâ notiks vairâku nozÎmÎgu starptautisku organizâciju forumi: asociâcijas THEOREM Ïenerâlâ asambleja un apvienÎbas Festivals in Transition dalÎbnieku tikðanâs.

Biïetes uz festivâla izrâdçm kopð 1.augusta var iegâdâties Biïeðu servisa tirdzniecÎbas vietâs visâ Latvijâ.

Informâcija par Starptautiskâ Jaunâ teâtra festivâla Homo Novus programmu: www.theatre.lv

Gundega Laiviòa
Starptautiskais Jaunâ teâtra festivâls Homo Novus
7212631,  6516665
gundega@theatre.lv
www.theatre.lv

Atpakaď   Uz augđu