Drukât

Pirms desmit gadiem DaugavpilÎ notika pirmais Starptautiskais Jaunâ teâtra festivâls Homo Novus, kas aizsâka tradÎciju klâtienç iepazÎstinât ar Eiropas teâtri, deju un citâm skatuves mâkslas formâm, kâ arÎ iezÎmçja Latvijas teâtra vietu pasaules kartç. Ðodien Homo Novus ir attÎstÎjies un kïuvis par vienu no nozÎmÎgâkajiem starptautiskajiem teâtra festivâliem reÏionâ.

Turpinâjums...

MARSEÏAS KINOREÞISORU GRUPA ALTERNATIVE NOMADE AICINA UZ PAPILDIZRÂDÇM AUTOBUSÂ UZ AB DAMBJA SESTDIEN, 24.SEPTEMBRÎ NO 18.00 - 21.00.

Festivâla info tâlrunis - 8203062

FESTIVÂLA HOMO NOVUS DIENASGRÂMATA
no 15. septembra
Latvijas Radio 3 Klasika çterâ:
darba dienâs plkst. 8.15 un 17.15,
sestdienâs, svçtdienâs plkst. 9.15

Atpakaď   Uz augđu