Drukât

Starptautisko Jaunâ teâtra festivâlu Homo Novus rîko Latvijas Jaunâ teâtra institûts

Festivâla Homo Novus 2005 komanda:
Festivâla direktore – Zane Kreicberga
Programmas direktore – Gundega Laiviòa
Tehniskâ direktore – Helçna Reitupe
Finanðu direktore - Karîna Bandere
Mârketinga menedþeris – Jânis Pencis
Viesu servisa un informâcijas centra vadîtâja – Agnese Bite
Programmas koordinatore – Laura Staðâne
Programmas koordinatore – Maija Pavlova
Festivâla mâksliniece – Izolde Cçsniece
Informatîvo materiâlu dizains – Ieva Kauliòa
Informatîvo materiâlu redaktore – Arnita Jaunsubrçna
Biïeðu un ielûgumu administratore – Ieva Cire 

Festivâla Informâcijas centrs uz peldoðâs galerijas Noass / AB Dambis
No 15. septembra, katru dienu no plkst. 12.00 – 19.00, bez brîvdienâm

Latvijas Jaunâ teâtra institûts
Meríeïa iela 13-700, Rîga, LV – 1050
Tâlrunis: + 371 7212622
Fakss: + 371 721247
E-pasts: contact@theatre.lv
www.theatre.lv

Atpakaď   Uz augđu